ข่าว/โครงการ/กิจกรรม

โพสต์ประจำเดือน

ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายnew1

ผอ.สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (ต้นลำไย)
ผอ.กองพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น (ต้นลำไย)

ผอ.กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ  ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น (ต้นลำไย)
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมปลูกไม้ผลยืน (ต้นแมคคาเดเมีย)

จัดประชุมและหาแนวทางการดำเนินงานตามระบบ MRCF

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย จัดประชุมและหาแนวทางการดำเนินงานตามระบบ MRCF โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและคณะ ให้นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเตรียมการนำเสนอข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย NEW

ผอ.สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แนวทางการดำเนินงาน
ผอ.ศูนย์ฯ บรรยายให้ข้อมูลศูนย์ฯ

คณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้กรอบข้อคิดและการปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฝึกปฏิบัติ

การถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำฯ ร่วมบรรยายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านโป่ง ร่วมบรรยายฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายความรู้ด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
สาธิตการขยายพันธุ์แมคคาเดเมีย

การถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลปอ ร่วมบรรยายฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายความรู้ด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
เกษตรกรศึกษาดูงาน ณ แปลงเกษตรกร ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

 photo E1C0E2D0_zpsc7ab0b9e.jpg

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

แผนที่ศูนย์ฯ

QR-Code HAEC 04