ข่าว/โครงการ/กิจกรรม

โพสต์ประจำเดือน

ร่วมปลูกไม้ผลโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมปลูกไม้ผลโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฯ ผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ตันพันธุ์มะคาเดเมีย และต้นพันธุ์อโวกาโด

เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมงาน
ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ผล (อโวกาโด)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น (ต้นมะคาเดเมีย)
เกษตรกรร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

นายนาวิน  อินทรจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชำการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ในวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

นายชาติชาย สงวนพงษ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ เปิดงาน
ประธานฯ แวะเยี่ยมชมนิทรรศการ  โดยมีผอ.ศูนย์ฯ ให้รายละเอียด

บริการนิทรรศการและแจกพันธุ์ไม้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
สาธิตการทำน้ำอโวกาโดและบริการแก่ผู้มาร่วมงาน

ประชุมชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ร่วมจัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ ซึ่งมีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ปฏิบัติการ ในวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายศุภนารถ เกตุเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้รายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้าง
นายชาตรี  บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ ร่วมประชุม
ผอ.ศูนย์ฯ เสนอรายละเอียดที่ประชุม

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพิชัย  ถาแปง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิชาการการเกษตร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริฯ และการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐ คน ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะ

บรรยายความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยายความรู้ด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สาธิตการทำชามะนาวน้ำผึ้ง

 photo E1C0E2D0_zpsc7ab0b9e.jpg

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

แผนที่ศูนย์ฯ

QR-Code HAEC 04