ข่าว/โครงการ/กิจกรรม

โพสต์ประจำเดือน

งานมหกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗ ผู้มีเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๕๐๐ คน  ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการทางด้านการเกษตร การเสวนาพิเศษในเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การตลาดสินค้าเกษตร, การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพพร้อมกับการจำหน่ายสินค้าเกษตร, สินค้าเกษตรแปรรูป, การแสดงดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมจากพี่น้องชนเผ่า

นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดงาน
นายนาวิน  อินทจักร ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวรายงาน

เสวนาพิเศษในเรื่องแนวทางการตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาสินค้าคุณภาพ และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดนิทรรศการด้านการผลิตสู่การตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
การแสดงชนเผ่าและกิจกรรมนันทนาการ

แมคคาเดเมียทางเลือกอาชีพใหม่ของเกษตรกร

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ฯ สาขาดอยตุง ในการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง เรื่องการปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นพืชเชิงอนุรักษ์และช่วยลดภาวะหมอกควันเพื่อปลูกทดแทนพืชไร่ เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมีอาชีพรายได้ให้กับครอบครัว ยังเป็นพืชที่ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย โดยส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่สนใจปลูก และเป็นทางเลือกอาชีพใหม่ของเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ ต่อไป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)    ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐ คน  ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับวิทยากร
วิทยากรบรรยายความรู้ในการทำงานประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติ
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ

สนับสนุนพันธุ์ไม้โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และนายสันติภาพ  แสงออมสิน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมสนับสนุนพันธุ์ไม้ในโครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฯ ผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ หน.ฝ่ายอารักขาพืช

หน.ฝ่ายอารักขาพืช บรรยายความรู้ เรื่องการปลูกพืชเชิงอนุรักษืบนพื้นที่สูง

ผอ.ศูนย์ฯ และหน.ฝ่ายอารักขาพืช ร่วมแจกพันธุ์ไม้

 photo E1C0E2D0_zpsc7ab0b9e.jpg

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

แผนที่ศูนย์ฯ

QR-Code HAEC 04