ข่าว/โครงการ/กิจกรรม

โพสต์ประจำเดือน

การตรวจเยี่ยมและให้นโยบายฯ ของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับนายชาตรี  บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ในการมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและการเยี่ยมเยือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผอ.สสข ๖ มอบนโยบายการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ฯ พืชสวนเชียงราย)
ผอ.ศูนย์ฯ ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผอ.สสข ๖ ตรวจเยี่ยม (ศูนย์ฯ เกษตรที่สูงเชียงราย)
ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตดอกหน้าวัว (ศูนย์ฯ ดอยผาหม่น)
ตรวจเยี่ยมชมแปลงกล้วยไม้ (ศูนย์ฯ ดอยผาหม่น)

โครงการอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตชา

อำเภอเทิงได้จัดอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตชา ตามแผนขนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) โดยมีนายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการเกษตร เกี่ยวกับการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (ชาอัสสัม) แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ นายอำเภอเทิง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (ชาอัสสัม)

นายพนม มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายการปลูกและการดูแลรักษาชาอัสสัม
นายเฉลิมพล สายบุญยืน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการแปรรูปชาอัสสัม
ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล อาจารย์ ม.แม่ฟ้าหลวงบรรยายสถานการณ์ชาในกลุ่ม ๑๐ ประเทศ (AEC)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดโรงงานชาสยาม บรรยายเรื่องการตลาดชาอัสสัม
ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตชา (วิสาหกิจชุมชน) บ้านเกี๋ยง ม.๑๓ ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (ชาอัสสัม กาแฟ) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายพิชัย ถาแปง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (ชาอัสสัม กาแฟ)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนร่วมศึกษาดูงาน

งาน “CHIANGRAI – ASEAN COFFEE & TEA FESTIVAL 2015”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ร่วมจัดงาน “CHIANGRAI – ASEAN COFFEE & TEA FESTIVAL 2015”  ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายกสมาคมกาแฟและชาไทย ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้ด้านการปลูกกาแฟแก่ผู้มาร่วมงาน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้ด้านการปลูกชาอัสสัมแก่ผู้เข้าร่วมงาน

สาธิตการชงชาอัสสัมและเจรจาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร
สาธิตการชงกาแฟสดของเกษตรกรบ้านปางขอน

 photo E1C0E2D0_zpsc7ab0b9e.jpg

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

แผนที่ศูนย์ฯ

QR-Code HAEC 04