การถ่ายทอดความความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๒๕ ราย ในด้านการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้เกษตรกรร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการฝึกอบรม
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ (การทำฝายชะลอน้ำ, แนวกันไฟ, การเกษตรแบบผสมผสาน)

 

 

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๒๕๐ ราย โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผนดิน กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการฝึกอบรม
หัวหน้าศูนย์ฯ หัวแม่คำ บรรยายวิชาการด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์

เจ้าหน้าที่บรรยายวิชาการด้านการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่

การถ่ายทอดความความรู้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง

นายจิตรกร  จิตสกุล หัวหน้าศูนย์ฯ ดอยตุง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๒๕ ราย ในด้านการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าศูนย์ฯ ดอยตุง เปิดการอบรม
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร

สาธิตการแปรรูปอาหาร
เกษตรกรฝึกปฏิบัติ

การถ่ายทอดความความรู้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง

นายจิตรกร  จิตรสกุล หัวหน้าศูนย์ฯ ดอยตุงพร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๒๐ ราย ในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง ด้านการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้เกษตรกรร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง

หน.ศูนย์ฯ ดอยตุง บรรยายวิชาการด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ
เจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้ความรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ

เจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้ความรู้การดูแลผัก
การกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี

การติดตามงานแปลงชาอัสสัมศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ติดตามงานแปลงเรียนรู้ชาอัสสัมและแปลงขยายพันธุ์ชาอัสสัมโดยใช้เมล็ด ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าศูนย์ฯ หัวแม่คำให้รายละเอียดการเพาะกล้า
การเพาะชาอัสสัมโดยใช้เมล็ด
กล้าชาอัสสัมอายุ ๑ เดือน (โดยวิธีว่านเมล็ด)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้เกษตรกรร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทองและแปลงเกษตรกรตัวอย่าง

บรรยายวิชาการด้านการการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรฝึกปฏิบัติ
ดูงานการเพาะเมล็ดโดยใช้กระบะโฟม

ปฏิทิน

พยากรณ์อากาศ

แผนที่ศูนย์ฯ

QR-Code HAEC04