ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแลง อำเภอขามสะแกแลง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย โดยนายไชยณรงค์  สวยงาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป) แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแลง อำเภอขามสะแกแลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กำหนดการจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

บ้านเกษตรสมบูรณ์

นิทรรศการเกษตร “การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง”

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  (หมู่ที่ ๒, ๖, ๑๐, ๒๑ และ ๓๐) เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และให้ประชาชนในตำบลห้วยสัก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งฮึ้ง

(ต้นหมากเขียว)

หมู่ที่ ๖ บ้านป่าแหย่ง

หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงป่าเหมี้ยง

(ต้นชาเมี่ยง)

หมูที่ ๓๐ บ้านป่าก๊อ

(ผักเชียงดา)

โครงการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (กาแฟ)

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดชียงราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (กาแฟ) ร่วมกับไม้ยืนต้น ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อทำการทดสอบการเจริญเติบโตของการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง