การถ่ายทอดความรู้วิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน ๗๕ ราย ในด้านการผลิตกาแฟคุณภาพ พร้อมทั้งให้เกษตรกรศึกษาดูงานการแปรรูปกาแฟ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บ้านแม่จันใต้ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
บรรยายวิชาการ

ดูงานการแปรรูปกาแฟ
สาธิตการแปรรูปกาแฟกะลา

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจิตรกร จิตรสกุลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยตุง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง การแปรรูปชา แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน ๔๖ คน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

คณะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่
หน.ศูนย์ฯ ดอยตุง แนะนำประวัติความเป็นมาของกลุ่มสวนชาดอยตุง
วิทยากรจากกลุ่มสวนชาดอยตุง ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปชา

การถ่ายทอดความความรู้วิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในด้านการปลูกการดูแลและการแปรรูปแมคคาเดเมีย พร้อมทั้งให้เกษตรกรร่วมศึกษาดูงานในแปลงเกษตรกรตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
บรรยายวิชาการ
การสาธิตการขยายพันธุ์

เกษตรกรฝึกปฏิบัติ
ดูงานสวนเกษตรกรตัวอย่าง

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายสุรพล จารุพงศ์) รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา หมู่ที่ ๖ บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย