โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๒๕๐ ราย โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผนดิน กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการฝึกอบรม
หัวหน้าศูนย์ฯ หัวแม่คำ บรรยายวิชาการด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์

เจ้าหน้าที่บรรยายวิชาการด้านการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่