งานเกษตรเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

8 พฤษภาคม 2561ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมงานเกษตรเคลื่อนที่
ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน