ถ่ายทอดความองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)  ได้ดำเนินการถ่ายทอดความองค์รู้เกี่ยวกับการวิชาการการเกษตร อาทิ ฐานเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช, และฐานเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง แก่คณะอาจารย์นักเรียนโรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน ๑๑๐ คน ในวันที่ ๒๐มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนฯ
   ฐานเรียนรู้เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ฐานเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (ชาอัสสัม กาแฟ) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายพิชัย ถาแปง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (ชาอัสสัม กาแฟ)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนร่วมศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่ประเทศไต้หวัน

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการนำ MRCF มาใช้ในการส่งเสริมการเกษตร แก่คณะศึกษาดูงานจากสาธารณะรัฐประชาชนจีน – ไต้หวัน (Council of Agriculture Executive Yuan) จำนวน ๖ คน ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ผอ.ศูนย์ฯ บรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการนำ MRCF มาใช้ในการส่งเสริมการเกษตร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายเกี่ยวกับการปลูกดูแลรักษามะคาเดเมีย, ชาอัสสัม และแฝก
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และคณะศึกษาดูงาน

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตร อาทิ ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก, ฐานเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ฐานเรียนรู้การผลิตพืช และฐานเรียนรู้ขยายพันธุ์พืช แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จำนวน ๑๘๑ คน ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก

ฐานเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฐานเรียนรู้การผลิตพืช
ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช