ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตร อาทิ ฐานเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก, ฐานเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์, ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช และฐานเรียนรู้การผลิตพืช แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จำนวน ๒๔๔ คน ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
ฐานเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์

ฐานการเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก

ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช
ฐานเรียนรู้การผลิตพืช
กิจกรรมสันทนาการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตร อาทิ ฐานเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก, ฐานเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์, ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช และฐานเรียนรู้การผลิตพืช แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จำนวน ๒๔๙ คน ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายสพล  พรหมเทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
ฐานเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์

ฐานการเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก

ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช
ฐานเรียนรู้การผลิตพืช
กิจกรรมสันทนาการ

ถ่ายทอดความองค์ความรู้ให้แก่คณะผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความองค์รู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการเกษตร อาทิ การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่คณะผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะดูงาน
บรรยายด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

บรรยายความรู้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบรรยายความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่

บรรยายความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่

ถ่ายทอดให้ความรู้แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายและเกษตรกรจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกลิลลี่ปากแตร แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายและเกษตรกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕ คน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะ
เจ้าหน้าที่บรรยายความรู้ด้านการปลูกดูแลรักษา

เจ้าหน้าที่บรรยายความรู้ด้านการขยายพันธุ์และการตลาด
เกษตรกรศึกษาดูงานแปลงดอกลิลลี่ ศูนย์ฯ ดอยผาหม่น