ถ่ายทอดความองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความองค์รู้เกี่ยวกับการวิชาการการเกษตร อาทิ ฐานเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก, ฐานเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์, ฐานเรียนรู้พืชสมุนไพร, ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช และฐานเรียนรู้การผลิตพืช แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๘๙ คน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
ฐานการเรียนรู้โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก
ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์

ฐานเรียนรู้พืชสมุนไพร
ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช
ฐานการเรียนรู้การผลิตพืช
กิจกรรมสันทนาการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพิชัย  ถาแปง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิชาการการเกษตร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริฯ และการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐ คน ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะ

บรรยายความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยายความรู้ด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สาธิตการทำชามะนาวน้ำผึ้ง

ถ่ายทอดความองค์ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิชาการการเกษตร ในด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริฯ และการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย คณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๑๙๒ คน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะ
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานเรียนรู้การปลูกพืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

ฐานเรียนรู้การปลูกพืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
กิจกรรมสันทนาการ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจิตรกร จิตรสกุลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยตุง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง การแปรรูปชา แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จำนวน ๔๖ คน ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

คณะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่
หน.ศูนย์ฯ ดอยตุง แนะนำประวัติความเป็นมาของกลุ่มสวนชาดอยตุง
วิทยากรจากกลุ่มสวนชาดอยตุง ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปชา