ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และยุวกาชาดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จังหวัดเชียงราย

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตร ในด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการอนุรักษฺพันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริฯ และการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง แก่คณะอาจารย์และยุวกาชาดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๑๐ คน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บรรยายข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฯ
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ

การปลูกพืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
สาธิตการทำชานมเย็น

ถ่ายทอดความองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตร ในด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๙๐ คน ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ บรรยายข้อมูลทั่วไป
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ
การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

 

ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป)

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย โดยนายไชยณรงค์ สวยงาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒๐ คน ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป)

 

ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแลง อำเภอขามสะแกแลง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย โดยนายไชยณรงค์  สวยงาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป) แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแลง อำเภอขามสะแกแลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย