สำรวจภาพลักษณ์ความมีน้ำใจไมตรีในสังคมไทย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมปลูกฝังถ่ายทอดและเสริมสร้างค่านิยมในการมีน้ำใจไมตรีให้แก่กัน

 

การประชุมเตรียมความพร้อม ในการปฎิบัติงานตามภารกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2561 

นายนาวิน อินทจักร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานตามภารกิจประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
7 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “รดน้ำ ดำหัว” และสืบชะตาศูนย์ฯ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย
จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “รดน้ำ ดำหัว” และสืบชะตาศูนย์ฯ
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย เกษตรที่สูง
30 เมษายน 2561