การติดตามงานแปลงแม่พันธุ์และแปลงทดสอบอโวกาโดและแปลงไม้ดอก

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ติดตามงานแปลงเรียนรู้อโวกาโดและแปลงไม้ดอกเมืองหนาว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายจิตรกร  จิตรสกุล หน.ศูนย์ฯ สาขาดอยผาหม่นได้ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในด้านการจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงแม่พันธุ์ภายในศูนย์ฯ สาขาดอยผาหม่น
ติดตามงานการเปลี่ยนยอดอโวกาโดพันธุ์แฮส

ติดตามงานขยายพันธุ์กล้วยไม้ (ซิมมิเดียม)
ติดตามงานแปลงเรียนรู้สับปะรดสี