เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน ตชด.

นายนาวิน อินทจักร  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายเฉลิมพล  สายบุญยืน และว่าที่ รต.หญิง หทัยรัตน์  ปิงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานติดตามโครงการพระราชดำริเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร.ร. ตชด. อ.แม่ฟ้าหลวง จำนวน ๘ โรงเรียน ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีนายพรศักดิ์ นันตรัตน์ หัวหน้าฝ่ายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, เกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร.ร. ตชด. ในด้านการผลิตพืชผัก แปรรูปถนอมอาหาร และมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนอีกด้วย