กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความยั่งยืนทางเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดงานรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านมะขามป้อม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เป็นประธานเปิดงานฯ
เสวนาเรื่อง การปลูกหญ้าแฝก

เกษตรกรร่วมปลูกหญ้าแฝก
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และเกษตรกรร่วมกิจกรรม

อบรมถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๑๕๐ ราย ในด้านการปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ, ศูนย์ฯ ห้วยน้ำขุ่น, ศูนย์ฯ ดอยตุงและศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง 

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม

บรรยายวิชาการด้านการปลูกแฝก