การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งให้เกษตรกรร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทองและแปลงเกษตรกรตัวอย่าง

บรรยายวิชาการด้านการการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรฝึกปฏิบัติ
ดูงานการเพาะเมล็ดโดยใช้กระบะโฟม