การถ่ายทอดความรู้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง

นายจิตรกร  จิตสกุล หัวหน้าศูนย์ฯ ดอยตุง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๒๕ ราย ในด้านการถนอมอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าศูนย์ฯ ดอยตุง เปิดการอบรม
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหาร

สาธิตการแปรรูปอาหาร
เกษตรกรฝึกปฏิบัติ