การถ่ายทอดความรู้โครงการขยายผลโครงการหลวง

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๖๐ ราย ในโครงการขยายผลโครงการหลวง กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านปางซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลฯ ร่วมบรรยายวิชาการ

บรรยายวิชาการด้านการปลูกแมคคาเดเมีย
สาธิตการขยายพันธุ์แมคคาเดเมีย