การถ่ายทอดความรู้โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบนพื้นที่สูง ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านห้วยทราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
เจ้าหน้าที่หน่วยต้นน้ำฯ ร่วมบรรยายวิชาการ
บรรยายวิชาการด้านการปลูกแมคคาเดเมีย