การถ่ายทอดความรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงานจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบนพื้นที่สูง ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกตามพระราชดำริ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนยฯ เปิดการอบรม
บรรยายวิชาการด้านการปลูกไม้ดอกบนพื้นที่สูง

ดูงานด้านการขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว
ดูงานด้านการดูแลไม้ตัดใบ (ซานาดู)