การถ่ายทอดความรู้โครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ

นายเกรียงศักดิ์  วงศ์ไชยยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๒๐ ราย ในโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากเฮมพ์ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

บรรยายวิชาการด้านการปลูกเฮมพ์
บรรยายวิชาการด้านการผลิตเส้นใยจากเฮมพ์

สาธิตการทอผ้าจากเส้นใยเฮมพ์
เกษตรกรฝึกปฏิบัติ