ร่วมปลูกไม้ผลโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมปลูกไม้ผลโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฯ ผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ต้นพันธุ์มะคาเดเมีย และต้นพันธุ์อโวกาโด

เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมงาน
ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ผล (อโวกาโด)

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น (ต้นมะคาเดเมีย)
เกษตรกรร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น

ร่วมปลูกไม้ผลโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมปลูกไม้ผลโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง ได้แก่ ตันพันธุ์มะคาเดเมียจำนวน ๕๐ ต้น และต้นพันธุ์อโวกาโดจำนวน ๒๐ ต้น พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกในแปลงเกษตรกร

เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมงาน
ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ในแปลงข้าวโพด

เกษตรกรร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น (ต้นมะคาเดเมีย)
ผอ.ศูนย์ฯ และเกษตรกรร่วมปลูกหญ้าแฝก