โครงการตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยผาหม่น ประจำปี ๒๕๕๘

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๔ -๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

นายนาวิน อินทจักร ผอ. ศูนย์ฯ เปิดการฝึกอบรมและและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ
วิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทีมงานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาให้ความรู้ในการจัดการหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ศึกษาดูงาน หมู่บ้านต้นแบบท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ณ บ้านท่าวังทอง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

งานท่องเที่ยงเชิงเกษตรจังหวัดเชียงราย “ทิวลิปบานบนดอยผาหม่น”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการเปิดงานงานท่องเที่ยงเชิงเกษตรจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ “ทิวลิปบานบนดอยผาหม่น” ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยนายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ชมดอกทิวลิป ลิลลี่ และไม้ดอกเมืองหนาว, ชิมอาหารจากพืชผักเมืองหนาว และการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร

นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมปลูกต้นซากุระ (สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น)

นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมโรงเรือนไม้ดอกเมืองหนาว
แปลงทดสอบไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป)
แปลงกล้วยไม้และไม้ดอก