การถ่ายทอดความรู้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๑๐ ราย ในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการเกษตรที่เหมาะสม ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์แปลก  เดชะบุญ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรที่เหมาะสม

บรรยายความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง
บรรยายความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสม

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แปลก  เดชะบุญ บรรยายความเป็นมาของศูนย์ฯ

ศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์