การถ่ายทอดความรู้เรื่อง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตกาแฟคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

นายจิตรกร  จิตรสกุล หัวหน้าศูนย์ฯ ดอยผาหม่น พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ขัตติยะ เกษตรตำบลปอ เปิดการฝึกอบรมและให้รายละเอียดความเป็นมาของโครงการฯ
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษากาแฟ
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การตลาดกาแฟ

การถ่ายทอดความรู้เรื่อง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตกาแฟคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร ณ บ้านปางลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๘ -๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

นายสมควร ไชยทารินทร์ เกษตรอำเภอเวียงป่าเป้าเปิการฝึกอบรม
นายนาวิน อินทจักร ผอ. ศูนย์ฯ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกำดำเนินโครงการฯ

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกและการดูแลรักษากาแฟ
ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกาแฟ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) ได้มอบหมายให้นายเฉลิมพล สายบุญยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนาและผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพ เกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชุมชน หมู่ ๑๐ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการ

วิทยากรบรรยาย เรื่องการผลิตชาคุณภาพ
วิทยากรบรรยาย เรื่องการตลาดชาคุณภาพ
ศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปชา (วิธีโรงงาน)