การถ่ายทอดความความรู้วิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในด้านการปลูกการดูแลและการแปรรูปแมคคาเดเมีย พร้อมทั้งให้เกษตรกรร่วมศึกษาดูงานในแปลงเกษตรกรตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
บรรยายวิชาการ
การสาธิตการขยายพันธุ์

เกษตรกรฝึกปฏิบัติ
ดูงานสวนเกษตรกรตัวอย่าง

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายสุรพล จารุพงศ์) รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา หมู่ที่ ๖ บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และยุวกาชาดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จังหวัดเชียงราย

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตร ในด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการอนุรักษฺพันธุกรรมพืช ตามพระราชดำริฯ และการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง แก่คณะอาจารย์และยุวกาชาดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๑๐ คน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ บรรยายข้อมูลทั่วไปของศูนย์ฯ
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ

การปลูกพืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
สาธิตการทำชานมเย็น

ถ่ายทอดความองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตร ในด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๙๐ คน ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ บรรยายข้อมูลทั่วไป
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ
การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง