การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  (หมู่ที่ ๒, ๖, ๑๐, ๒๑ และ ๓๐) เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และให้ประชาชนในตำบลห้วยสัก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งฮึ้ง

(ต้นหมากเขียว)

หมู่ที่ ๖ บ้านป่าแหย่ง

หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงป่าเหมี้ยง

(ต้นชาเมี่ยง)

หมูที่ ๓๐ บ้านป่าก๊อ

(ผักเชียงดา)

โครงการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (กาแฟ)

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดชียงราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (กาแฟ) ร่วมกับไม้ยืนต้น ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อทำการทดสอบการเจริญเติบโตของการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูง

โครงการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว (ลิลลี่ปากแตร)

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ติดตามผลการดำเนินงาน “”โครงการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (ลิลลี่ปากแตร)” ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแปลงทดสอบและศึกษาการเจริญเติบโต และปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของลิลลี่ปากแตร

การดำเนินงาน “แปลงทดสอบเฮมพ์บนพื้นที่สูง”

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ติดตามผลการดำเนินงาน “แปลงทดสอบเฮมพ์บรพื้นที่สูง” ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาและเปรีบยเทียบการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์เฮมพ์ ๒ สายพันธุ์ คือ พันธุ์พญาละอู และพันธุ์วี ๕๐ เพื่อทำการเปรียบเทียบและเก็บข้อมูลในการปลูกเฮมพ์บนพื้นที่สูง