ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป)

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย โดยนายไชยณรงค์ สวยงาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๒๐ คน ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป)

 

ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแลง อำเภอขามสะแกแลง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย โดยนายไชยณรงค์  สวยงาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอกเมืองหนาว (ทิวลิป) แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแลง อำเภอขามสะแกแลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๐ คน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กำหนดการจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

บ้านเกษตรสมบูรณ์

นิทรรศการเกษตร “การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง”