การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคการเกษตรเชิงพื้นที่”

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ GIS เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภาคการเกษตรเชิงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (พืชสวน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


เกษตรจังหวัดเชียงราย เปิดการฝึกอบรม
บรรยายให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ฝึกปฏบัติ

การถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเฉพาะด้าน

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในด้านการปลูกการดูแลและการแปรรูปแมคคาเดเมีย พร้อมทั้งให้เกษตรกรร่วมศึกษาดูงานในแปลงเกษตรกรตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการฝึกอบรม

บรรยายวิชาการ

การสาธิตการขยายพันธุ์

Half Column

ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ผลงานเด่นทางวิชาการและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ แก่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่และคณะ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย