การถ่ายทอดความรู้โครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ

นายเกรียงศักดิ์  วงศ์ไชยยา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๒๐ ราย ในโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงเขตภาคเหนือ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากเฮมพ์ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

บรรยายวิชาการด้านการปลูกเฮมพ์
บรรยายวิชาการด้านการผลิตเส้นใยจากเฮมพ์

สาธิตการทอผ้าจากเส้นใยเฮมพ์
เกษตรกรฝึกปฏิบัติ

การถ่ายทอดความรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงานจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบนพื้นที่สูง ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกตามพระราชดำริ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนยฯ เปิดการอบรม
บรรยายวิชาการด้านการปลูกไม้ดอกบนพื้นที่สูง

ดูงานด้านการขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว
ดูงานด้านการดูแลไม้ตัดใบ (ซานาดู)

การถ่ายทอดความรู้โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบนพื้นที่สูง ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านห้วยทราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
เจ้าหน้าที่หน่วยต้นน้ำฯ ร่วมบรรยายวิชาการ
บรรยายวิชาการด้านการปลูกแมคคาเดเมีย

การถ่ายทอดความรู้โครงการขยายผลโครงการหลวง

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๖๐ ราย ในโครงการขยายผลโครงการหลวง กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านปางซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลฯ ร่วมบรรยายวิชาการ

บรรยายวิชาการด้านการปลูกแมคคาเดเมีย
สาธิตการขยายพันธุ์แมคคาเดเมีย