ผู้อำนายการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว)

ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว) เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับและให้รายละเอียดแก่ผอ.สสข.๖ และคณะ
ผอ.สสข ๖ กล่าวถึงความห่วงใยจากผู้บริหารกรมฯ และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจตลอดจนการขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ 
ผอ.สสข.๖ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

การจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมในขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมการเกษตรโดยมิติ MRCF

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมการเกษตรโดยมิติ MRCF เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
นายวันชัย  พรินทรากุล วิทยากรจากสนง.เกษตรจังหวัดเชียงราย บรรยายให้ความรู้ระบบงานส่งเสริม MRCF

การถ่ายทอดความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในชุมชน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านร่องเบ้อ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายสนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดการอบรม
พระมหาอมรวิชญ์ ชาครเมธี บรรยายการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น

บรรยายการปกปักพันธุกรรมพืช
สนับสนุนพันธุ์พืชท้องถิ่นแก่เกษตรกร

จัดนิทรรศการโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชปี ๒๕๕๗

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงรายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดนิทรรศการและให้ความรู้ในโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชปี ๒๕๕๗ ในด้านการป้องกันและดูแลต้นกาแฟจากการระบาดศัตรูพืช (มอดกาแฟ) ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านอาข่าป่ากล้วย ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันและกำจัดมอดเจาะกาแฟ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่