การถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำฯ ร่วมบรรยายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านโป่ง ร่วมบรรยายฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายความรู้ด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
สาธิตการขยายพันธุ์แมคคาเดเมีย

การถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลปอ ร่วมบรรยายฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายความรู้ด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง
เกษตรกรศึกษาดูงาน ณ แปลงเกษตรกร ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

การถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรมฯ
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายวิชาการในด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ
บรรยายวิชาการในด้านการปลูกแมคคาเดเมีย

การถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายความรู้ด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์

สาธิตการขยายพันธุ์แมคคาเดเมีย
เกษตรกรฝึกปฏิบัติ