กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และกิจกรรม Meet the Press & Friends ประจำปี ๒๕๕๗

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และกิจกรรม Meet the Press & Friends ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.ศูนย์ฯ บรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ ภาคเหนือตอนบนให้กับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รองอธิบดี (นายสุรพล  จารุพงศ์) เยี่ยมชมนิทรรศการ

รองอธิบดี (นายไพรัช  หวังดี) เยี่ยมชมนิทรรศการ
เจ้าหน้าที่เยี่ยมชมนิทรรศการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ และจัดนิทรรศการระบบงานส่งเสริมการเกษตร (MRCF) ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมอภิปรายกระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตร
ประชุมระดมความคิดของกลุ่มย่อยโดยใช้รูปแบบ MRCF

รองอธิบดี (นายสุรพล  จารุพงศ์) เยี่ยมชมนิทรรศการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สาธิตการชงชามะนาวน้ำผึ้ง และการพันเมี่ยงทรงเครื่อง

ร่วมปลูกไม้ผลโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมปลูกไม้ผลโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฯ แม่ปูนหลวง ได้แก่ ตันพันธุ์มะคาเดเมียจำนวน ๕๐ ต้น และต้นพันธุ์อโวกาโดจำนวน ๒๐ ต้น พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกในแปลงเกษตรกร

เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมงาน
ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ในแปลงข้าวโพด

เกษตรกรร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น (ต้นมะคาเดเมีย)
ผอ.ศูนย์ฯ และเกษตรกรร่วมปลูกหญ้าแฝก

new1

ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี, ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ร่วมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (ต้นลำไย)
ผอ.กองพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น (ต้นลำไย)

ผอ.กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ  ร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น (ต้นลำไย)
ผอ.กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมปลูกไม้ผลยืน (ต้นแมคคาเดเมีย)