ศึกษาดูงาน ณ วาวีสตรอเบอรี่เฮาส์

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ เข้าศึกษาดูงานการผลิตสตรอเบอรี่ในโรงเรือนปิด ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วาวีสตรอเบอรี่เฮาส์ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ บรรยายให้ความรู้การผลิตสตรอเบอร์รี่
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ นำศึกษาดูงานแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่

ดูงานการผลิตไหลสตรอเบอร์รี่
ต้นกล้าสตรอเบอร์รี่อายุ ๔๕ วัน