แมคคาเดเมียทางเลือกอาชีพใหม่ของเกษตรกร

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ฯ สาขาดอยตุง ในการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง เรื่องการปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นพืชเชิงอนุรักษ์และช่วยลดภาวะหมอกควันเพื่อปลูกทดแทนพืชไร่ เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมีอาชีพรายได้ให้กับครอบครัว ยังเป็นพืชที่ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย โดยส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่สนใจปลูก และเป็นทางเลือกอาชีพใหม่ของเกษตรกรผู้สนใจทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ ต่อไป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)    ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐ คน  ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มีความรู้และความเข้าใจในการทำงานประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับวิทยากร
วิทยากรบรรยายความรู้ในการทำงานประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติ
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ

สนับสนุนพันธุ์ไม้โครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และนายสันติภาพ  แสงออมสิน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมสนับสนุนพันธุ์ไม้ในโครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ฯ ผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ หน.ฝ่ายอารักขาพืช

หน.ฝ่ายอารักขาพืช บรรยายความรู้ เรื่องการปลูกพืชเชิงอนุรักษืบนพื้นที่สูง

ผอ.ศูนย์ฯ และหน.ฝ่ายอารักขาพืช ร่วมแจกพันธุ์ไม้

การประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ร่วมจัดการจัดประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ และประสานการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ เป็นประธานฯ ที่ประชุม
ผอ.ศูนย์ฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ผอ.ศูนย์ฯ นำคณะเข้าชมการดำเนินงานด้านอารักขาพืชของศูนย์ฯ