ศึกษาดูงาน ณ วาวีสตรอเบอรี่เฮาส์

นายวีรศักดิ์  ทองทิพย์, นายเฉลิมพล  สายบุญยืน และนายชูศักดิ์  สมจิตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าศึกษาดูงานการผลิตสตรอเบอรี่ในโรงเรือนปิด เพื่อศึกษาวิธีการปลูก การขยายพันธุ์ และการตลาดของสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์อะคิอิเมะ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วาวีสตรอเบอรี่เฮาส์ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ บรรยายให้ความรู้วิธีการปลูกสตรอเบอร์รี่ (ในโรงเรือนปิด)
เจ้าหน้าที่ฝึกปฏิบัติ (การขยายพันธุ์โดยการใช้ไหล)

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ บรรยายเกี่ยวกับระบบน้ำและการให้ปุ๋ย
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ บรรยายวิธีบรรจุผลผลิตและการตลาด

งานมหกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗ ผู้มีเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๕๐๐ คน  ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการทางด้านการเกษตร การเสวนาพิเศษในเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การตลาดสินค้าเกษตร, การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพพร้อมกับการจำหน่ายสินค้าเกษตร, สินค้าเกษตรแปรรูป, การแสดงดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมจากพี่น้องชนเผ่า

นายประเสริฐ สุทธิ์เตนันท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดงาน
นายนาวิน  อินทจักร ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวรายงาน

เสวนาพิเศษในเรื่องแนวทางการตลาดสินค้าเกษตร การพัฒนาสินค้าคุณภาพ และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดนิทรรศการด้านการผลิตสู่การตลาดและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
การแสดงชนเผ่าและกิจกรรมนันทนาการ