ร่วมจัดงานมหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย จัดงานมหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014 โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกเมืองหนาว เช่น ทิวลิป ลิลลี่ ฯลฯ ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน ตชด.

นายนาวิน อินทจักร  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายเฉลิมพล  สายบุญยืน และว่าที่ รต.หญิง หทัยรัตน์  ปิงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานติดตามโครงการพระราชดำริเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร.ร. ตชด. อ.แม่ฟ้าหลวง จำนวน ๘ โรงเรียน ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีนายพรศักดิ์ นันตรัตน์ หัวหน้าฝ่ายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, เกษตรอำเภอแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร.ร. ตชด. ในด้านการผลิตพืชผัก แปรรูปถนอมอาหาร และมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนอีกด้วย

จัดทำแปลงเรียนรู้สตรอเบอร์รี่สายพันธ์ญี่ปุ่น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้จัดทำแปลงเรียนรู้สตรอเบอร์รี่สายพันธ์ญี่ปุ่น (TOCHIOTOME) เพื่อเป็นแหล่งวิชาการด้านการปลูกสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์ญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การจัดเตรียมโครงสร้างแปลงปลูกสตรอเบอร์รี่
การเตรียมดินโดยใช้ขุยมะพร้าว แกลบ และขี้เลื่อย

การปลูกต้นกล้าสตรอเบอร์รี่
กล้าสตรอเบอร์รี่สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น (TOCHIOTOME)

ประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Conference on Tea 2014

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายกรกต  เลิศปรีชารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Thailand International Conference on Tea 2014 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในด้านกระบวนการผลิต การตลาด ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรและเครือข่าย ในวันที่ ๖ – ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประชุมวิชาการนานาชาติ

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และกรมส่งเสริมการเกษตร

ศึกษาดูงานการผลิตชาคุณภาพ ณ ไร่บุญรอดเชียงราย