ร่วมให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายสุรพล จารุพงศ์) และคณะ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับนายสุรพล  จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ในการมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและการเยี่ยมเยือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เยี่ยมเยือนศูนย์ฯ (จังหวัดเชียงราย)
โรงเรือนผลิตสตรอเบอร์รี่และพืชผัก

แปลงผลิตสตรอเบอร์รี่ ศูนย์ฯ (ดอยผาหม่น)
แปลงไม้ดอกเมืองหนาว

ถ่ายทอดความองค์ความรู้ให้แก่คณะผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดความองค์รู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการเกษตร อาทิ การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่คณะผู้นำชุมชน ผู้นำเกษตรกร และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๖๐ คน ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะดูงาน
บรรยายด้านการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

บรรยายความรู้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชบรรยายความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่

บรรยายความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่