ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตร อาทิ ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก, ฐานเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ฐานเรียนรู้การผลิตพืช และฐานเรียนรู้ขยายพันธุ์พืช แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จำนวน ๑๘๑ คน ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก

ฐานเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฐานเรียนรู้การผลิตพืช
ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการเกษตร อาทิ ฐานเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก, ฐานเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์, ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช และฐานเรียนรู้การผลิตพืช แก่คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จำนวน ๒๔๔ คน ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน
ฐานเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์

ฐานการเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฐานเรียนรู้ป่าปกปัก

ฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช
ฐานเรียนรู้การผลิตพืช
กิจกรรมสันทนาการ

การถ่ายทอดความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์แปลก  เดชะบุญ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น

นายนาวิน  อินทจักร ผอ.ศูนย์ฯ เปิดการอบรม
พระมหาอมรวิชญ์ ชาครเมธี บรรยายการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น                                                                

บรรยายการปกปักพันธุกรรมพืชท้องถิ่น
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาจาร์ยแปลก  เดชะบุญ ในด้านพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของภาคเหนือ

การถ่ายทอดความรู้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๑๐ ราย ในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการเกษตรที่เหมาะสม ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์แปลก  เดชะบุญ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรที่เหมาะสม

บรรยายความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง
บรรยายความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสม

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แปลก  เดชะบุญ บรรยายความเป็นมาของศูนย์ฯ

ศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์