การดูแลรักษาแปลงเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้มอบหมายให้นายเฉลิมพล สายบุญยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สาขาดอยตุง ดำเนินการดูแลรักษา และให้ปุ๋ยในแปลงเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง (มะคาเดเมีย, ชาอัสสัม และหญ้าแฝก) ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการดูแลรักษา และให้ปุ๋ยในแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ สาขาดอยตุง

ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ปฏิบัติการ ในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชน” ณ ข่วงพะยอมและหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายนาวิน อินทจักร ผอ.ศูนย์ฯ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อพลตรี อินทรัตน์  ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้บริการด้านวิชาการ “การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง” และบริการชามะนาวให้กับผู้เข้าร่วมงาน

การติดตามงานแปลงแม่พันธุ์และแปลงทดสอบอโวกาโดและแปลงไม้ดอก

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ติดตามงานแปลงเรียนรู้อโวกาโดและแปลงไม้ดอกเมืองหนาว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายจิตรกร  จิตรสกุล หน.ศูนย์ฯ สาขาดอยผาหม่นได้ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในด้านการจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงแม่พันธุ์ภายในศูนย์ฯ สาขาดอยผาหม่น
ติดตามงานการเปลี่ยนยอดอโวกาโดพันธุ์แฮส

ติดตามงานขยายพันธุ์กล้วยไม้ (ซิมมิเดียม)
ติดตามงานแปลงเรียนรู้สับปะรดสี

การศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่ประเทศไต้หวัน

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการนำ MRCF มาใช้ในการส่งเสริมการเกษตร แก่คณะศึกษาดูงานจากสาธารณะรัฐประชาชนจีน – ไต้หวัน (Council of Agriculture Executive Yuan) จำนวน ๖ คน ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ผอ.ศูนย์ฯ บรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการนำ MRCF มาใช้ในการส่งเสริมการเกษตร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายเกี่ยวกับการปลูกดูแลรักษามะคาเดเมีย, ชาอัสสัม และแฝก
คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และคณะศึกษาดูงาน