การตรวจเยี่ยมและให้นโยบายฯ ของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับนายชาตรี  บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ในการมอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรและการเยี่ยมเยือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ผอ.สสข ๖ มอบนโยบายการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ฯ พืชสวนเชียงราย)
ผอ.ศูนย์ฯ ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผอ.สสข ๖ ตรวจเยี่ยม (ศูนย์ฯ เกษตรที่สูงเชียงราย)
ตรวจเยี่ยมแปลงผลิตดอกหน้าวัว (ศูนย์ฯ ดอยผาหม่น)
ตรวจเยี่ยมชมแปลงกล้วยไม้ (ศูนย์ฯ ดอยผาหม่น)