งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประธานและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ฯ
เกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของศูนย์ฯ

สาธิตและบริการชามะนาวน้ำผึ้ง
สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร