นิเทศงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายอนุรักษ์  พากเพียร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ต้อนรับนางมนทิรา  พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เพื่อติดตามงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำรูปแบบไปจัดนิทรรศการ “หมู่บ้านแห่งพืชพรรณ  สร้างสรรค์ภูมิปัญญา” วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประเด็นการหารือ

  • การจัดทำข้อมูล
  • การขยายผลสู่หมู่บ้าน
  • การคัดเลือกพืชท้องถิ่น

นายอนุรักษ์  พากเพียร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และนางมนทิรา  พรมบุรี ลงพื้นที่ เพื่อติดตามงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ความสำเร็จของกิจกรรมที่เกิดในหมู่บ้าน
บ้านป่าแหย่ง อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชท้องถิ่นคือ ต้นแหย่ง
หมู่บ้านโป่งฮึ้ง อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชท้องถิ่นคือ ต้นหมากสง

หมู่บ้านร่องปลาขาว อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชท้องถิ่นคือ ต้นจอยนาง
หมู่บ้านร่องเบ้อใน อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชท้องถิ่นคือ ต้นฟักข้าว
หมู่บ้านร่องเบ้อนอก อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชท้องถิ่นคือ ผักฮาก

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) ได้มอบหมายให้นายเฉลิมพล สายบุญยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะให้ดำเนินการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เรื่องการทำน้ำเต้าหู้และเต้าหู้แผ่น ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหมู่บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร ๕๐ ราย วิทยากรได้ให้ความรู้ทางวิชาการพร้อมการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในปรุงอาหารและเครื่องดื่มในครัวเรือน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเกษตรกรได้

เจ้าหน้าที่ชี้แจงจุดประสงค์โครงการอบรม
วิทยากรให้ความรู้

เกษตรกรฝึกปฏิบัติการทำน้ำเต้าหู้
เกษตรกรฝึกปฏิบัติการทำเต้าหู้แผ่น

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) ได้มอบหมายให้นายเฉลิมพล สายบุญยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะให้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชผัก ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหมู่บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร ๔๐ ราย วิทยากรได้ให้ความรู้ทางวิชาการและฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในแปลงปลูกพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้น และมีอาหารเพียงพอสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเกษตรกรได้

เจ้าหน้าที่ชี้แจงจุดประสงค์โครงการอบรม
วิทยากรให้ความรู้

เกษตรกรฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม้ผล
เกษตรกรศึกษาดูงาน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง
เกษตรกรศึกษาดูงาน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านธารทอง

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (ชาอัสสัม) เกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ในวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยผาหม่น ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา บรรยายเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ชาอัสสัม
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ไชยยา เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บรรยายการสร้างจิตสำนึกc]tการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน

เปิดป้ายหมู่บ้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ชาอัสสัม) ณ บ้านพิทักษ์ไทย
สำรวจแปลงชาอัสสัมในพื้นที่ป่า เขตบ้านพิทักษ์ไทย
สำรวจแปลงชาอัสสัมในพื้นที่ป่า เขตบ้านพิทักษ์ไทย