โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเทศบาลตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ คุ้มพญาเม็งราย หมู่ที่ ๓ ตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ให้ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง และการเกษตรแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายนาวิน  อินทจักร ผอ.ศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกร

นายนาวิน  อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ได้มอบหมายให้นายเฉลิมพล สายบุญยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะให้ดำเนินการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การจัดการแปลงกาแฟหลังการเก็บเกี่ยว ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บ้านแม่เต๋อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน ๗๐ ราย โดยมีวิทยากรได้ให้ความรู้ทางวิชาการ และปฏิบัติจริงให้กับเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในแปลงกาแฟและในชีวิตประจำวันของเกษตรกรต่อไป

งานนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการ “หมู่บ้านแห่งพืชพรรณ  สร้างสรรค์ภูมิปัญญา” ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์ฯ ได้นำเสนอ ต้นแหย่งหรือคล้าในการจัดนิทรรศการ “ความเป็นมาของต้นแหย่งจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต ผ่านการเล่าเรื่องราวของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

นายนาวิน อินทจักร ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในงานนิทรรศการ

เกษตรกรปราชญ์ชาวบ้าน สาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากต้นแหย่ง เช่น เสื่อ แจกัน และดอกไม้

มอบช่อดอกไม้ที่ผลิตจากต้นแหย่ง ให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ความรู้เรื่อง โครงการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น ของตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย