โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเทศบาลตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ตลาดเกษตรกรดอยทอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

นายอาคม  สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ความรู้ เรื่อง การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และบริการชาเขียวเย็นแก่เกษตรกรเข้าร่วมงาน

นายนาวิน อินทจักร ผอ. ศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร “การผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์”

นางสาวณหทัย  พลรัฐ เจ้านักงานธุรการ ได้เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการโครงการการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร “การผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถผลิตวีดีทัศน์ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำมาจัดการเรียนรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้ เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-Station) ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่

นายสมมาตร ชาญชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
นางศิริวรรณ หวังดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกล กรมฯ ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน

น.ส.ธีรารัตน์  รัตนวิสุทธิ์อมร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวีดีทัศน์ในการสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฝึกปฏิบัติ