กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลุกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี