กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าตรวจเอกสารการดำเนินงาน

นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าตรวจสอบเอกสารประกอบการดำเนินงาน
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560