กิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “สระเกล้า ดำหัว”

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “สระเกล้า ดำหัว”

ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย วันที่ 24 เมษายน 2561

ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “สระเกล้า ดำหัว” ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย
ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “สระเกล้า ดำหัว”
ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
19 เมษายน 2561