สำรวจภาพลักษณ์ความมีน้ำใจไมตรีในสังคมไทย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมปลูกฝังถ่ายทอดและเสริมสร้างค่านิยมในการมีน้ำใจไมตรีให้แก่กัน