สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งวุฒิสภาเพื่อสร้างความรู้และตวามเข้าใจแก่ประชาชน จำนวน 13 ตอน

ท่านสามารถดาวโหลดเพื่อรับฟังและเผยแพร่ได้ทาง

https://drive.google.com/open?id=1tFxkYEvFZkvzRpanb8opqw2chaK_pIwx