สื่อส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

สามารถดาวน์โหลดสื่อส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรได้บนเว็บไซต์กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

http://www.royalagro.doae.go.th/?page_id=3794