กิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรการผลิตกาแฟคุณภาพ